Munck Forsyningsledninger

Anlægsarbejder

 • VandCenter Syd, Rammeaftale for afløbsrenovering ved rørsprængning og opgravning.

  Renoveringsarbejderne omfatter opbrydning og retablering af befæstigelser (asfalt, fliser, brolægninger osv.), opgravning for indførings- og modtagegruber, etablering af nye lednin

  ->  Se referencen

 • Fjernvarme Fyn - Rammeaftale for anlægsarbejder

  Etablering af fjernvarmeledninger, i alt ca. 220.000 lbm. over perioden:
  Omlægning af trafik, sikring af adgangsforhold, op- og nedbrydning af eksist. belægninger, reetablering og

  ->  Se referencen

 • Odense Kommune, Vej- og fortovsrenoveringer i hovedentrepriser

  Flytning, udskiftning og/eller sløjfning af rendestensbrønde samt nødvendig afvanding og dræn. Lægning af nye ledninger, annullering og sætning af nye brønde og stikledninger.

  ->  Se referencen

 • Odense Kommune, Kochsgade, etablering af cykelsti og nyt fortov.

  Etablering af afvanding, op- og nedbrydning af eksist. belægninger, opbygning af bærelag, brolægningsarbejder (640 m2), anlæg af ny cykelsti, kantstensarbejder (1600 lbm.). Leverin

  ->  Se referencen