Munck Forsyningsledninger

Gentofte Fjernvarme, Udbygning af fjernvarme, Fase 1

Fra 2011 til 2014 har Munck Forsyningsledninger (MF) som hovedentreprenør udført bynært anlægsarbejde og infrastrukturelle opgaver i forbindelse med udbygningen af fjernvarmenettet for Gentofte Fjernvarme. Overordnet set bestod entreprisen foruden ledningsarbejderne af omfattende opgravning og bortkørsel af eksisterende belægninger og jord; ombygning af vejforløb; anlæggelse af ny svingbaneoverkørsel og arbejde gennem lyskryds, cykelsti og fortov samt lovpligtig afmærkning. MF har mange års erfaring med alle aspekter af denne type rammeaftaler, hvor vejstrækninger skal omdannes fra bunden, og derfor kunne firmaet levere et resultat af høj kvalitet inden for tidsplanen.

Entreprisen blev tilfredsstillende gennemført på baggrund af udførlig planlægning og detaljeret tidsplan med grundige vurderinger, udgravning af prøvehuller, rørstatiske beregninger og justering af projektet i henhold til placering af fremmede ledninger. Den minutiøse projekthåndtering med effektiv koordinering af materialer, materiel og mandskab er en af hjørnestenene i MF’s organisation og var også i dette tilfælde med til at sikre en driftsikker og rettidig udførelse af opgaven. Hovedledning blev udført i dimension DN20-DN125 og der blev i aftalens levetid udført ca. 700 stik.

Anlægsarbejde i bynært område
Anlægsarbejderne blev udført i et trafikkeret bynært område, hvor der blev håndteret ÅDT-tal på op til 15.000 (Bernstorffsvej). Det sætter store krav til trafikafviklingen og den grundige planlægning af optimal fremkommelighed for områdets trafikanter. Med sin lange erfaring og stærke kompetencer inden for trafikafvikling og planlægning af omdirigering udarbejdede MF udførlige trafik-, afspærrings- og skilteplaner i overensstemmelse med Vejdirektoratets vejregler.

Alle nødvendige ensretninger, trafikomlægninger, benyttelse af trafikreguleringslys mv. blev udført efter indhentede tilladelser fra rette myndigheder, såsom den stedlige politimyndighed og Gentofte Kommunes Park- og Vejafdeling. I overensstemmelse med bygherrens ønske blev skiltninger, afspærringer og overkørsler holdt i forskriftsmæssig orden i hele byggeperioder, og alle skiltninger og afspærringer blev kontrolleret to gange dagligt på hverdage og en enkelt gang om dagen lørdag/søndag.

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 04.2011 - 04.2014

Bygherre: Gentofte Fjernvarme , Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

Entrepriseform: Rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 350.000.000,-

Afdeling: Region Sjælland

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

14

AUG

Munck indgår lufthavnskontrakter i Grønland

Munck Gruppen skal over de næste 4 år udføre lufthavnsbyggeri i henholdsvis Nuuk og Ilulissat. Dette er en realitet, efter der tirsdag d. 13. august 2019 blev skrevet kontrakt på Munck Gruppens, samlet set, hidtil største projekt til dato.

3

MAJ

En positiv overraskelse i hverdagen

Torsdag d. 2. maj fik vores folk i Munck Forsyningsledninger og Munck Asfalt en positiv overraskelse, da en pendler lagde vejen forbi vores kloaksepareringsprojekt i Skive med et yderst positivt brev og en lækker hjemmebagt kage.

->  Se alle nyheder