VandCenter Syd A/S: Spildevandskloakring i det åbne land, Odense og Nordfyn

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 01.2011 - 12.2018

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 17.500.000,-

Kloakering af det åbne land og sommerhusområder i Odense og Nordfyns kommuner

Siden påbegyndelsen af VandCenter Syds (VCS) kloakering af det åbne land i 2002 har Munck Forsyningsledninger gennem gentagne vundne rammekontrakter – senest i 2010 – kloakeret over 2100 ejendomme i Odense og Nordfyns kommuner. Rammeaftalerne gælder såvel anlægsarbejder som pumpeleverancer, idet størsteparten af ejendommene er kloakeret tryksat med LPS-systemet.

Foruden ejendomme i det åbne land er der i 2015 kloakeret bl.a. sommerhusområdet ”Storkenhøj” nær Bogense, hvor der var konstateret terrænnært grundvand. Efter VCS’s udpegning og overordnede projektering af ejendomme for kloakering udfører Munck Forsyningsledninger detailprojektering samt dimensionering af tryksystemerne, og kundehåndtering foregår i nært samarbejde mellem VCS og MF, idet begge parter deltager i møder med lodsejere for aftale af placering af mini-pumpestationer på matriklerne. Al kundehåndtering under udførelse af arbejderne udføres af Munck Forsyningsledningers erfarne medarbejdere.

I alt er udført tryksat kloakering med både anlægsarbejder og pumpeleverancer af 1060 ejendomme i Odense Kommune og 1086 ejendomme i Nordfyns Kommune svarende til i alt næsten 200 km trykledninger.

Se flere referencer