Gentofte Fjernvarme A/S, Udbygning af forsyningsledninger

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 10.2021 - 12.2028

Bygherre: Gentofte Fjernvarme , Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund. Kontaktperson:Johnny Baastrup Andersen

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 350.000.000,-

Udbygning af forsyningsledninger

Fra 2021 til 2023 med mulighed for forlængelse i fem år udfører Munck Forsyningsledninger som hovedentreprenør bynært anlægsarbejde og infrastrukturelle opgaver i forbindelse med udbygningen af fjernvarmenettet for Gentofte Fjernvarme. Overordnet set består entreprisen foruden ledningsarbejderne af omfattende opgravning og bortkørsel af eksisterende belægninger og jord, ombygning af vejforløb, anlæggelse af ny svingbaneoverkørsel og arbejde gennem lyskryds, cykelsti og fortov samt lovpligtig afmærkning.

Munck Forsyningsledninger har mange års erfaring med alle aspekter af denne type rammeaftaler, hvor vejstrækninger skal omdannes fra bunden, og har derfor leveret et resultat af høj kvalitet inden for tidsplanen.

Entreprisen bliver gennemført på baggrund af udførlig planlægning og detaljeret tidsplan med grundige vurderinger, udgravning af prøvehuller, rørstatiske beregninger og justering af projektet i henhold til placering af fremmede ledninger. Den minutiøse projekthåndtering med effektiv koordinering af materialer, materiel og mandskab er en af hjørnestenene i Munk Forsyningsledningers organisation og var også i dette tilfælde med til at sikre en driftssikker og rettidig udførelse af opgaven.

Hovedledning bliver udført i dimension DN20-DN350 ca. 5.000 meter pr. år, og bliver lavet ca. 300 stik om året.

Anlægsarbejderne bliver udført i et trafikeret bynært område, hvor der blev håndteret ÅDT-tal på op til 15.000 (Bernstorffsvej). Det sætter store krav til trafikafviklingen og den grundige planlægning af optimal fremkommelighed for områdets trafikanter. Med lang erfaring og stærke kompetencer inden for trafikafvikling og planlægning af omdirigering udarbejdede Munck Forsyningsledninger udførlige trafik-, afspærrings- og skilteplaner i overensstemmelse med Vejdirektoratets vejregler. Alle nødvendige ensretninger, trafikomlægninger, benyttelse af trafikreguleringslys mv. blev udført efter indhentede tilladelser fra rette myndigheder, såsom den stedlige politimyndighed og Gentofte Kommunes Park- og Vejafdeling. I overensstemmelse med bygherrens ønske blev skiltninger, afspærringer og overkørsler holdt i forskriftsmæssig orden i hele byggeperioder, og alle skiltninger og afspærringer blev kontrolleret to gange dagligt på hverdage og en enkelt gang om dagen lørdag/søndag.

Se flere referencer