VandCenter Syd - Rammeaftale for afløbsrenovering ved rørsprængning og opgravning

Hent pdf

Kategori: Anlægsarbejder

Periode: 05.2015 - 05.2017

Bygherre: VandCenter Syd a/s, Vandværksvej 7, 5000 Odense C.

Entrepriseform: Rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 121.000.000,-

Renovering af afløbsledninger

På rammeaftalen har Munck Forsyningsledninger udført en række renoveringsarbejder på de af VandCenter Syds afløbsledninger, primært spildevands- og fællesledningerne, der blev vurderet renoveringskrævende i perioden. Munck Forsyningsledninger a/s har gennem mange år udført denne type afløbsrenoveringer for Vand Center Syd, hvor hovedparten af ledningerne har ligget i dimensionsintervallet Ø150 til Ø1400 mm og befundet sig i varierende dybder ned til 4-5 meter.

Projekterne er udført på Nordfyn og i hele Odense-området, der rummer blødbundsområder,  hvor sænkning af grundvandet og diverse afstivningsforanstaltninger (interimsvægge, gravekasser mm.) var nødvendige. Områderne er ligeledes karakteriseret ved mange trafikbelastede vejstrækninger, hvorfor der på de fleste af projektere var særdeles høje krav til professionel håndtering af sikkerhed, fremkommelighed og trafikafvikling.

Renoveringsarbejderne omfatter:

  • Opbrydning og retablering af befæstigelser (asfalt, fliser, brolægninger osv.)
  • Opgravning for indførings- og modtagegruber
  • Etablering af nye ledninger ved rørsprængning og bursting
  • Renovering af brønde, sætning af nye brønde incl. rendestensbrønde, renovering af stikledninger incl. skelbrønde
  • De øvrige strækninger renoveres ved opgravning og lægning af nye ledninger

Med henblik på klimasikring er afløbsledningerne typisk blevet opgraderet med større dimensioner end de oprindelige ledninger.

Stort set alle arbejder på rammeaftalen er udført af Munck Forsyningsledninger a/s i egenproduktion, idet vi råder over uddannede kloakmestre og brolæggere. Ved større asfaltarbejder er søsterfirmaet Munck Asfalt a/s dog typisk blevet inddraget som underentreprenør.

Se flere referencer