Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

23. januar 2020  |  

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. De samlede danske og internationale aktiviteter præsterer et fornuftigt overskud, men afviklingen af tabsgivende projekter i Island har ligesom sidste år påvirket resultatet negativt. Koncernens resultat ender derfor på 15 mio. DKK før skat.

 

Munck Gruppen A/S besluttede allerede i slutningen af 2018 at neddrosle aktiviteten i det islandske datterselskab Munck Íslandi ehf., som derfor ikke har taget nye projekter ind i det forgangne år. Aktiviteten har således været kraftigt dalende, og selskabet har haft et væsentligt negativt resultat i regnskabsåret, dog langt fra niveauet for det forrige regnskab. Organisationen i Island er blevet reduceret, og når de sidste byggeprojekter er afsluttet i løbet af foråret, vil selskabet fokusere på belægningsarbejder og større infrastrukturprojekter. Samtidig vil en del af de islandske medarbejdere varetage opgaver relateret til Munck Gruppens projekter i Grønland.

 

Den lave aktivitet i Island opvejes af en stigende aktivitet i de danske datterselskaber samt på internationale projekter. Den samlede omsætning er steget med 10 %. Der har i regnskabsåret været en meget høj ordreindgang, og den nuværende ordrebeholdning er koncernens hidtil største.


Tyk ordrebog giver høj aktivitet


Munck Civil Engineering A/S er godt i gang med arbejdet på et stort Danida-støttet vej- og broprojekt i Ghana og har i sommeren 2019 vundet 2 store lufthavnsprojekter i Grønland, som vil give stor aktivitet frem til udgangen af 2023. I Danmark er selskabet travlt optaget med anlægget af en ny letbane i Odense, der forventes færdig i 2021. Arbejdet udføres i samarbejde med den spanske entreprenør COMSA. Samlet set forventes fortsat et højt aktivitetsniveau og en god indtjening i Munck Civil Engineering i det kommende år.

 

Disse projekter er alle i tråd med Munck Gruppens strategi om at deltage i større infrastrukturprojekter i både Danmark og udlandet. Koncernen arbejder til stadighed med at identificere nye projekter, der kan udvikle Munck Gruppen og øge koncernens aktiviteter.

 

”Vi har ambitioner om at fastholde vores store engagement i internationale projekter. På tværs af koncernen har vi haft held til at opbygge en bred vifte af kompetencer, og det er vigtigt for os, at nye projekter kan medvirke til denne udvikling og gøre os stadig mere konkurrencedygtige”, udtaler adm. direktør Hans Christian Munck.

 

Munck Gruppens aktiviteter i Polen har i en årrække været præget af et stagnerende marked med ekstrem hård konkurrence, men på trods heraf er datterselskabet Tarcopol Sp.z.o.o. kommet fornuftigt gennem året med et mindre overskud. Udsigterne for det nye regnskabsår er væsentligt bedre med en forventet stigende aktivitet og et mere tilfredsstillende resultat.  


En status på de danske selskaber


Munck Forsyningsledninger A/S har haft en stabil aktivitet og præsterede et tilfredsstillede resultat på niveau med 2017/18. Selskabet besidder en god ordrebeholdning og forventer et lidt bedre resultat i det nye år.

 

Munck Havne & Anlæg A/S har som forventet haft en væsentlig højere aktivitet og har også præsteret et positivt resultat på et tilfredsstillende niveau efter flere år med utilfredsstillende resultater. Selskabet forventer at kunne fastholde en høj aktivitet med et tilsvarende tilfredsstillende resultat i det nye år.

 

Aktiviteten i Munck Asfalt A/S har ligget på samme niveau som tidligere, men den hårde konkurrence i asfaltbranchen, samtidig med en general svag aktivitet på vejområdet, har resulteret i et faldende resultat, som ikke er på et tilfredsstillende niveau, men dog stadig er positivt. Selskabet forventer ikke større aktivitet eller resultat under de nuværende markedsforhold.

 

Samlet for Munck-koncernen forventes et positivt resultat i 2019/20 på et højere niveau end det forgangne år.

 

Koncernen beskæftiger samlet set knap 1500 medarbejdere.


Corporate Social Responsibility – lokalt og globalt


Munck Gruppen har på tværs af selskaberne fokus på at udvise en samfundsansvarlig adfærd i sit arbejde. Koncernen arbejder systematisk med miljø og klimamæssige forhold i produktion og processer og søger til stadighed at reducere sit ressourceforbrug og minimere påvirkningen af det eksterne miljø.

 

Samtidig er det en mærkesag for Munck Gruppen at påtage sig et ansvar for det omkringliggende samfund – både i lokalområdet i Danmark og på koncernens projekter rundt omkring i verden. Derfor har både uddannelse af medarbejdere og forbedring af arbejdsmiljøet høj prioritet. Som en del af koncernens CSR-politik oprettes hvert år et stort antal praktikpladser, arbejdsprøvninger og særlige ansættelser – både i Danmark og i udlandet – ligesom der arbejdes positivt og konkret på integration af flygtninge med asyl.

 

Munck Gruppen ønsker at tage medansvar for uddannelse af næste generation, og derfor ansættes hvert år både asfaltørelever, kontorelever, brolæggerelever, anlægsstruktørelever, procesoperatørelever, entreprenørmaskineelever og EGU-elever. Det samlede antal elever, som er beskæftiget i Munck Gruppens selskaber, er fortsat stigende, og en stor del af de unge mennesker fastansættes efter endt læretid.

 

For yderligere information, kontakt adm. direktør Hans Christian Munck på 63 31 35 35 eller 40 52 32 62.

Se flere nyheder