Munck øger atter omsætningen og leverer sit hidtil bedste resultat

5. marts 2024  |  

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 22/23 øget både omsætning og resultat. Med en omsætning på 3,26 mia. DKK præsterer koncernen et samlet resultat før skat på 221 mio. DKK.

Munck Gruppen har i det forgangne regnskabsår fortsat den vækstrejse, som virksomheden har været på de seneste år. Særligt de danske aktiviteter har præsteret bedre end forventet ved indgangen til året. Koncernen kommer således ud med et meget tilfredsstillende samlet resultat før skat på 221 mio. DKK.
Årets projekter har haft hovedvægt på trafikal infrastruktur, etablering og renovering af forsyningsledninger samt større anlægsprojekter. Mange af koncernens aktiviteter har været relateret til den generelle grønne omstilling, med blandt andet udbygning af elnettet og udrulning af fjernvarme.
”Jeg er stolt af det gode samlede resultat. Vi har i årets løb afleveret en række flotte og veludførte projekter. Det skyldes i høj grad en stor indsats og dygtighed fra vores medarbejdere, men vi oplever også, at vi gennem vores arbejde har formået at opbygge et stadig stærkere samarbejde med vores kunder, så vi når godt i mål med projekterne”, udtaler koncerndirektør Hans Christian Munck.
”Vi har en ambition om at være med på de stadig større og mere komplekse projekter, der kommer i udbud. Og jeg er særdeles stolt over, at vi bliver efterspurgt som en partner på rigtig mange infrastrukturprojekter”.

Høj aktivitet på anlæg og forsyning
Munck Forsyningsledninger øger endnu engang aktiviteten mærkbart, særligt inden for etablering af både fjernvarme- og elforsyning. Omsætningen i Munck Forsyningsledninger har således i år nået sit hidtil højeste niveau, og selskabet præsterer et meget tilfredsstillende resultat. Selskabet har en god ordrebeholdning med store rammeaftaler for forsyningsselskaberne i hele landet, både inden for el, vand, fjernvarme, tele og gas, og man forventer fortsat høj aktivitet i 2023/24.

Munck Havne & Anlæg har i det forgangne år gennemført en række projekter inden for maritime anlæg, trafikal infrastruktur og klimatilpasning over hele Danmark. Blandt andet kan nævnes etablering af den nye adgangsvej og modtageanlæg til første fase af Lynetteholmen i København samt anlæg af Odense Havns nye logistikvej ’Heavy Highway’.
Selskabet har haft en højere omsætning end forventet ved årets indgang. Dette er blevet omsat til et tilsvarende meget tilfredsstillende resultat, der udgør selskabets hidtil største overskud. Ordrebogen for det kommende år er godt fyldt op, og selskabet forventer igen at øge omsætningen markant i 2023/24. I det kommende år fortsættes bl.a. med anlæggelse af den 150.000 m2 store Containerterminal i København, udvidelse af E45-motorvejen ved Århus fra 4 til 6 spor samt udbygning af Hillerød Renseanlæg.

Munck Asfalt har i regnskabsåret 22/23 formået at øge sin omsætning mere end forventet ved indgangen til året. Selskabet har samtidig prioriteret at investere i en udbygning af produktionsfaciliteterne, hvilket forventes at bidrage til en markant reduktion i selskabets samlede CO2-udledning. Selvom markedet igen i år har været præget af hård priskonkurrence, præsterer selskabet et overskud, som betragtes som tilfredsstillende efter omstændigheder. Selskabet forventer at øge aktivitetsniveauet yderligere i det kommende år, og man forventer samtidig et tilsvarende højere resultat.

I Grønland fortsætter Munck Civil Engineering anlæggelsen af de to nye atlantlufthavne i henholdsvis Nuuk og Ilulissat. I Nuuk er første strækning af den nye landingsbane ibrugtaget i slutningen af 2022. Den sidste strækning af Nuuk forventes afleveret i efteråret 2024.
Projekterne er i tråd med Munck Gruppens strategi om at deltage i større infrastrukturprojekter i både Danmark og udlandet. Koncernen arbejder til stadighed med at identificere nye projekter, der kan udvikle Munck Gruppen og øge koncernens aktiviteter yderligere.

For det kommende regnskabsår forventes der for koncernen samlet set et tilsvarende aktivitetsniveau.

Koncernen beskæftiger omkring 1.700 medarbejdere.

Corporate Social Responsibility – lokalt og globalt
I de senere år har begrebet værdi for samfundet fået en udvidet betydning, og bæredygtighed spiller en større og større rolle, både i branchen og for kunder og samarbejdspartnere. Munck Gruppen ønsker således at bidrage til en bæredygtig fremtid ved at være en god og attraktiv arbejdsplads for medarbejdere og ved at tilbyde bæredygtige løsninger, som kunder og samarbejdspartnere efterspørger.
Samtidig er det en mærkesag for Munck Gruppen at påtage sig et ansvar for det omkringliggende samfund – både i lokalområdet i Danmark og på koncernens projekter i udlandet. I forbindelse med lufthavnsprojekterne i Grønland har Munck således sponsoreret en række formål, herunder afholdelse af sportsmesterskaber og turneringer i både Nuuk og Ilulissat.
Uddannelse af medarbejdere har ligeledes høj prioritet. Som en del af koncernens CSR-politik oprettes hvert år et stort antal praktikpladser, arbejdsprøvninger og særlige ansættelser – både i Danmark og i udlandet.

I koncernens sikkerhedsorganisationer arbejdes der indgående med forbedring af arbejdsmiljø og sikkerhedskultur. I regnskabsåret 2022/23 har Munck Gruppen fortsat udrulningen af sin omfattende sikkerhedsstrategi på tværs af koncernen med titlen Nul Ulykker – fordi vi vil passe på hinanden. Med udgangspunkt i en overbevisning om, at alle ulykker kan forebygges, er projektet en naturlig del af Munck’s arbejde, som er forankret i virksomhedens kerneværdier: enkelhed, respekt og rettidig omhu.

For yderligere information, kontakt koncerndirektør Hans Christian Munck på 63 31 35 35 eller 40 52 32 62.

Se flere nyheder