Kloakering af åbent land

Da vores søer og vandløb stadig bliver forurenet af bortledt spildevand fra ejendomme uden for byerne, har Folketinget vedtaget, at kloakeringen i det åbne land skal forbedres inden for en forholdsvis kort årrække.

 

Anlægsarbejderne udføres som oftest med et minimum af opgravning. Der anvendes i stort omfang styret boring og pløjning for etablering af systemerne, hvorved gener minimeres for bl.a. trafikafvikling. Samtidig er fremdriften af anlægsarbejderne herved klart forbedret.

 

        

 

Muncks LPS 2000 tryksystem er en suveræn løsning på tryksat kloakering i det åbne land. Systemet er på verdensplan etableret for ca. 1 mill. ejendomme, og i Danmark har vi siden 2002 etableret ca. 20.000 LPS mini-pumpestationer for en lang række forsyningsselskaber.

 

Der er udført projekter i totalentreprise, hovedentreprise og fagentreprise. Vore erfarne folk på dette speciale har stor fokus på servicering af de enkelte lodsejere, således at den enkelte borger oplever får en positiv oplevelse af hele processen ved kloakeringen.