Vandplanindsats - Syltemae Å ved Vester Mølle, Sydfyn

Hent pdf

Kategori: Anlægsarbejder

Periode: 07.2019 - 11.2019

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 1.900.000,-

I Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn blev der registreret en spærring i det offentlige vandløb Syltemae Å ved Vester Mølle syd for Vester Skerninge på Sydfyn. Syltemae Å er afløb fra de 4 sydfynske søer Sørup Sø, Hvidkilde Sø, Nielstrup Sø og Ollerup Sø, hvor fra den forløber i en dyb tunneldal ned til sit udløb i Det Sydfynske Øhav ved Ballen.

 

På baggrund af dette har Munck Forsyningsledninger a/s fjernet spærringen ved Vester Mølle ved at nedlægge opstemningen og gennemføre en omlægning af Syltemae Å således, at faldet fordeles over en længere vandløbsstrækning som et stryg.

 

Projektet omfatter i hovedtræk:

 

• Rydning af bevoksning, ca. 4.000 m2
• Indvinding af 3.500 m3 moræneler til depot på mark
• Etablering af sedimentbassiner og 200 m Ø100 mm dræn
• Udgravning og transport af sediment fra mølledam, ca. 6.000 m3
• Transport og indbygning af indvundet ler, ca. 3.500 m3
• Gravning af nyt vandløb, inkl. indbygning af ler og muld, ca. 2.300 m3
• Etablering af 700 m2 bentonitmembran
• Udlægning af 280 m3 sten og gydegrus
• Etablering af ny gangbro
• Etablering af 200 mm rør, 36 m, og stopspjæld
• Hævning af vestlige mølledæmning
• Udspredning af sediment på landbrugsjord og retablering af mark

Se flere referencer