Tryksat kloakering af haveforening inkl. etablering af nye vandledninger

Hent pdf

Kategori: Tryksat kloakering

Periode: 09.2021 - 06.2022

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 5.900.000,-

Tryksat kloakering af haveforening inkl. etablering af nye vandledninger

Projektet omfatter kloakering af 101 kolonihave-ejendomme samt fælles beboerhus i haveforening Voldby-etableret med tryksat systemer og tilslutning til eksisterende gravitationsledninger v forsyningsselskab.

Entreprisen indeholder følgende hovedmængder:
  • Etablering af ca. 2100 lbm. Trykledninger i dim. Ø40mm-ø75 mm, inkl. stikledninger
  • Sætning af 102 mini-pumpestationer
  • Levering af 102 LPS minipumpestationer
  • Levering og montering af målerbrønde
  • Retablering af belægninger og øvrige arealer
Ledningerne etableres primært ved metoden ”styret boring”, hvorved opgravninger og dermed gener for trafik og beboere blev holdt på et minimum.
Munck Forsyningsledninger a/s udførte i nærværende entreprise alle anlægsarbejder. Den overordnede projektering var udført at Envidan, mens detailprojekteringen (herunder dimensionering af ledninger, fastlæggelse af de præcise ledningsføringer og placering af pumpestationer) blev udført i et samarbejde mellem bygherre og Munck. Under udførslen af projektet stod Munck Forsyningsledninger a/s for den daglige lodsejerkontakt.

Se flere referencer