Energinet, JFK – Nyt 150 kV kabelanlæg mellem Jylland, Fyn og Als

Hent pdf

Kategori: Elkabler

Periode: 03.2016 - 06.2017

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisesum: Kr. 50.000.000,-

JFK – 90 km 150 kV kabelanlæg mellem Jylland, Fyn og Als

Projektet bestod af etablering 90 km 150 kV systemer mellem Abildskov - Sønderborg og Fynsværket samt Gaderup og Ryttergård. I forbindelse med udførelsen af anlægsarbejdet var der beskæftiget ca. 40 medarbejdere, og selve arbejdet med nedgravning af de ca. 90 km 150 kV kabler blev udført som traditionelt gravearbejde, rør i åben grav samt ca. 7,5 km som styret underboringer udført af Munck Forsyningsledningers egen No-Dig afdeling. Opgaven blev udført under meget skiftende jordbundsforhold.

Der blev udført 2 systemer om ugen med 3 enleder-kabler i kabelgraven. Gennemsnitlig blev der trukket ca. 7 km kabel pr. uge i anlægsperioden.

Øvrige hovedarbejder i forbindelse med projektet:

 • Detailprojektering og planlægning af opgaven
 • Gennemførelse af forundersøgelser herunder indhentning af tilladelser, LER-oplysninger og gravetilladelse
 • Udarbejdelse af afmærkningsplaner og koordinering med vejmyndigheder mv.
 • Gennemførelse af prøvegravninger, søgning og frigravning af fremmede ledninger og dræn
 • Etablering af åben kabelgrav, rør i åben grav og muffehuller
 • Tørholdelse af kabelgrav og muffehuller herunder også grundvandssænkning
 • Etablering af vejafmærkning og trafikregulering samt vedligeholdelse af dette
 • Koordinering af kørepladeveje på dele af strækningen
 • Gravning af åben rende samt udførelse af styret underboring på dele af strækningen samt ved vejunderførelser mv.
 • Bentonit-påfyldning af underboringsrør ved rør i åben grav og styret boring
 • Kabeltræk 3 enleder i alt ca. 270 km kabel herunder håndtering og nedlægning af 150 kV kabel og dækbånd både i og uden gravekasse
 • Opdækning og reetablering i skiftende belægninger
 • Udførelse af sikkerhedsarbejder, dokumentation og kvalitetssikring

Se flere referencer