Kloakentreprise, Slagelse Midtby

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 05.2016 - 11.2018

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 20.000.000,-

Udskiftning af forsyningsledninger - område 9 og 10

Nærværende projekt er 1. etape af udbygningsplanen i Slagelse Midtby. Område 9 er parcelhusområder fordelt på 3 veje, hvor der udføres renovering af kloak i et enkelt vejområde. Område 10 er et område på ca. 12 veje med såvel almennyttige boliger som parcelhuse. Kloakanlægget var hidtil hovedsageligt udført som fællesledninger. Der er ifm. denne entreprise etableret et separatsystem med en delvis udnyttelse af bestående ledningssystem, som er strømpeforet.

 

Kloakprojektet omfatter i hovedtræk ca. 7.000 løbende meter kloakledninger med tilhørende brønde i såvel enkelt som dobbeltgrav med tilhørende reetablering af vejarealet - Etablering af ca. 530 regn- og spildevandsstik, inkl. skelbrønde - Etablering af ca. 160 stik til vejbrønde, inkl. vejbrønde. Derudover er der udført anlægs- og gravearbejder i form af reetablering af fortov og vej.

 

Anlægsarbejderne blev udført i et trafikeret bynært område. Med vores store erfaring og stærke kompetencer inden for trafikafvikling og planlægning af omdirigering, udarbejdede vi hos Munck Forsyningsledninger udførlige trafik-, afspærrings- og skilteplaner i overensstemmelse med Vejdirektoratets bestemmelser.

 

Alle nødvendige ensretninger, trafikomlægninger, benyttelse af trafikreguleringslys mv. blev udført efter indhentede tilladelser fra rette myndigheder, såsom den stedlige politimyndighed og Kommunens Park- og Vejafdeling. Munck Forsyningsledninger havde desuden ansvaret for håndteringen og kontakten til de berørte beboere i området.

Se flere referencer