Kloakering af Molger og Enner for Horsens Vand A/S

Hent pdf

Kategori: Tryksat kloakering

Periode: 05.2014 - 10.2014

Bygherre: Samn Forsyning A/S (tidligere: Horsens Vand). Kontaktperson: Tom Nielsen, tlf.: 76268700, Alrøvej 11, 8700 Horsens

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 4.100.000,-

Tryksat kloakering af 2 landsbyer i det åbne land – Molger og Enner

Projektet omfatter kloakering af 80 ejendomme i landsbyerne Molger og Enner i Horsens Kommune – etableret med primært tryksatte systemer og tilslutning til eksisterende gravitationsledninger.

 

Entreprisen indeholder følgende hovedmængder:

  • Etablering af ca. 14.200 lbm. trykledninger i dim. ø32-ø75mm, inkl. stikledninger
  • Sætning af 76 mini-pumpestationer
  • Nedgravning af ca. 1500 m elkabel
  • Retablering af belægninger og øvrige arealer

 

Ledningerne etableredes primært ved metoden ”styret boring”, hvorved opgravninger og dermed gener for trafik og beboere blev holdt på et minimum.

 

Munck Forsyningsledninger a/s udførte i nærværende entreprise alle anlægsarbejder. Den overordnede projektering var udført af Horsens Vand A/S, mens detailprojekteringen (herunder dimensionering af ledninger, fastlæggelse af de præcise ledningsføringer og placering af pumpestationer) blev udført i et samarbejde mellem bygherre og Munck, idet pumpeleverancen til projektet lå i en rammeaftale for pumpeleverancer, som er indgået mellem Horsens Vand A/S og Munck Forsyningsledninger a/s.

 

Under udførelsen af projektet stod Munck Forsyningsledninger a/s for den daglige lodsejerkontakt.

Se flere referencer